ລະບົບທະບຽນຂໍ້ມູນນັກສຶກສາ


E-mail:
ສະຫັດຜ່ານ:
  Notice: Undefined index: option in /home/fenuol/domains/fe-nuol.edu.la/public_html/ceit/alumni/login.php on line 44
checked='checked'/> ນັກສຶກສາ Notice: Undefined index: option in /home/fenuol/domains/fe-nuol.edu.la/public_html/ceit/alumni/login.php on line 44
/> ຜູ້ກວດກາ
 
Power by Senglathsamy C.
ສໍາລັບນັກສຶກສາທ່ານໃດທີ່ຍັງບໍ່ມີ ຫຼື ລືມລະຫັດຜ່ານ ແມ່ນໃຫ້ຕິດໄປທີ່ ຫ້ອງການຂອງພາກວິຊາ ວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ ແລະ ໂທກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ຊັ້ນໜຶ່ງ, ອາຄານ ITSD)